Offentlig journal

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er offentlig journal / postliste?

Offentlig journal viser en oversikt over kommunens inn- og utgående korrespondanse og interne notater sendt via sak-/arkivsystemet. Korrespondanse i klientsaker i helse- og omsorgsektoren og oppvekstsektoren samt personal og varslingssaker fremgår ikke av den offentlige journalen. Både publikum og mediene kan be om å få tilsendt det de har krav på å få innsyn i.

Søk i offentlig journal

Nyhet 01.05.2018 – Publisering av Byggesaksdokumenter.

Det er nå mulig å lese dokumenter fra byggesaksarkivet direkte fra kommunens offentlige journal.
Byggesaksdokumenter som ikke er unntatt off., kan leses/lastes ned, uten å henvende seg til kommunen.
Byggesaksdokumenter som har journalføringsdato før 01.05.2018, eller er unntatt off., må man fortsatt be om innsyn.

Presisering: Dette kun gjelder dokumenter knyttet til byggesaker.
For innsyn i alle andre dokumenter på kommunens postlister, sender man som tidligere en innsynsforespørsel til kommunen.

Meroffentlighet

Kommunens dokumenter er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Men selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, vil kommunen vurdere om dokumentet, eller deler av dokumentet, likevel skal være offentlig.

Hvorfor offentlig journal?

Åpenhet og innsyn øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet.

Alle har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Du har likevel bare krav på innsyn i databaser hvis informasjonen kan søkes opp på en enkel måte. Et dokument finnes ikke bare på papir. Informasjon på for eksempel e-post og SMS kan være et dokument i lovens forstand. 

Når kan du forvente svar på en innsynsforespørsel?

Svar på begjæring om innsyn skal avgjøres uten ugrunnet opphold, og Sivilombudsmannen har definert dette til 1-3 virkedager. I praksis betyr dette at den som ber om innsyn skal ha svar på om man får eller ikke får innsyn innen 3 virkedager. Ved stor pågang av innsynshenvendelser kan det hende at vi ikke klarer å besvare innsynshenvendelser innen fristen. Det vil da bli sendt ut et midlertidig svar hvor vi estimerer saksbehandlingstiden. Manglende svar fra saksbehandler etter 5 virkedager kan anses som avslag på innsynsforespørselen. 

Dersom det gis innsyn, vil det, avhengig av omfang og innhold, kunne gå ytterligere tid før de etterspurte dokumenter kan sendes ut eller stilles til disposisjon.

Hvis kravet om innsyn blir avslått, skal vi vise til riktig bestemmelse for avslaget og opplyse om klageadgang og klagefrist.

Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen.

Lover og regler

Innsynsretten reguleres av offentleglova.

Justisdepartementet har også laget en egen rettleder til offentleglova

Publisering av offentlig journal reguleres av offentlegforskrifta.

Andre relevante lover og regler

Forvaltningsloven

Forvaltningslovforskriften

Arkivlova

Arkivforskrifta

Personopplysningsloven

Personopplysningsforskriften

Kontaktinformasjon

Send e-post til postmottak@sogne.kommune.no eller ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 03.12.2015 10:53
Sist endret: 03.12.2015 11:04
Servicetorget

Besøksadresse:

Rådhusveien 1
4640 Søgne

Posadresse:

Postboks 1051
4682 Søgne

Telefon: 38055555