Kommunal bolig

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er kommunal bolig og omsorgsbolig?

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Søgne kommune har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og NAV skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

Søgne  kommune leier ut boliger til personer som har spesielle boligbehov og som ikke selv kan løse disse. Dette gjelder for personer som er

  • sosialt vanskeligstilte på boligmarkedet
  • personer med behov for en tilrettelagt bolig
  • mennesker som er så hjelpetrengende at de har behov for hjelp store deler av døgnet

Omsorgsboliger eller kommunale boliger kan for eksempel være boliger med særlige tilpasninger eller livsløpsstandard for personer som trenger en tilpasset bolig for å kunne klare seg selv. Nødbolig administreres av NAV og tildeles etter søknad.

Hvordan søke kommunal eller omsorgsbolig?

Søknad kommunal bolig

Du kan kontakte forvaltningstjenesten for å få hjelp til å søke. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Ferdig utfylt skjema sendes til postmottak@sogne.kommune.no eller til

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Kritierier for å søke kommunal bolig

En kommunal utleiebolig er et knapphetsgode og er ment som en midlertidig løsning i en vanskelig livssituasjon.

En ledig bolig tildeles etter en nummerert søkerliste og etter følgende kriterier:

1. Tildeling skjer etter en totalvurdering av registrerte søkers økonomi, nåværende boforhold og øvrige og sosiale og helsemessige forhold.

2. Hovedprinsippet for tildeling av kommunal bolig vil være å tildele bolig til søkere med størst behov. Vanskeligstilte blir her definert som:

  • Husstander med barn som befinner seg i en kritisk fase og trenger oppfølging fra det offentlige hjelpeapparatet
  • Flyktninger i en mottaksfase får tilbud om midlertidig bolig i inntil tre år
  • Personer med psykiske lidelser som ikke klarer å skaffe bolig selv
  • Personer i en kaotisk livssituasjon som personer med rusproblemer og andre uten evne til å strukturere sitt liv
  • Pleie og omsorgskrevende/tilsynskrevende søkere prioriteres dersom forholdene ligger til rette for det i den aktuelle bolig.

Pris

Du må betale husleie for omsorgsboliger eller kommunale boliger, men det er mulig å søke om bostøtte fra Husbanken. 

Lover og regler

Aktuelle lover og regler

Forvaltningsloven

Kvalitetsforskriften

Helse- og omsorgtjenesteloven

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 08.12.2015 11:29
Sist endret: 08.12.2015 11:29
Søgne Rådhus

Besøksadresse:

Rådhusveien 1
4640 Søgne

Telefon: 38055555