Pedagogisk psykologisk tjeneste

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er pedagogisk- psykologisk tjeneste?

PPT står for pedagogisk- psykologisk tjeneste. PPT gir råd / veiledning om barns utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole. PPT er også kommunens sakkyndige instans når det oppstår spørsmål om behov for spesialundervisning på skolen eller spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder.

Søgne har felles PP-tjeneste med Songdalen. PPT Søgne og Songdalen en en interkommunal tjeneste for innbyggerne i Søgne og Songdalen kommune

Hva gjør PPT?

PPT skal gi skoler og barnehager råd og veiledning om hvordan de bør tilrettelegge best mulig for barn og unge med spesielle behov. PPT bistår også voksne med behov for spesialundervisning i grunnskoleopplæring.

Hos PPT jobber det pedagogisk-psykologiske rådgivere, spesialpedagoger og logoped. Alle som jobber her har taushetsplikt. 

Kommunen henter inn råd fra PPT i blant annet disse sakene:

 • spesialundervisning på skolen
 • spesialpedagogisk behov før skolepliktig alder
 • når voksne har behov for spesialundervisning i grunnskoleopplæring
 • tidligere skolestart
 • utsatt skolestart
 • fritak fra opplæringsplikten
 • tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder og i grunnskolen
 • punktskriftopplæring m.m. i grunnskolen

Hva kan PPT gi råd om?

PP-tjenesten utreder og gir råd og veiledning i forhold til barn, unge og voksne som har utfordringer som kan få konsekvenser for læring og utvikling. Eksempler på utfordringer er:

 • språk- og talevansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • nonverbale lærevansker
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syn- og hørselsvansker

Hvem kan kontakte PPT?

Elever over 15 år, foreldre, skoler, barnehager og andre instanser kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. Hvis du er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning.

PP-tjenesten tar også imot henvisninger som kun kommer fra foresatte eller elever over 15 år, og ikke er gjort i samarbeid med skole eller barnehage. For å gjøre dette ber vi om at det samme henvisningsskjemaet benyttes, men at det da fylles inn kun de opplysninger som dere kjenner til, og underskrift. Øverst på henvisningsskjemaet er det også en rubrikk som krysses av.

Henvisning

Henvisningsskjema til PPT

Henvisningsskjema for voksne til PPT

Hva er en henvisning?

En henvisning til PPT bør helst være et samarbeid mellom barnehagen/ skolen og foreldrene. Foreldre kan også henvise alene eller sammen med andre instanser, feks. helsesøster, familiesenter eller lege. Ved henvisning skal det alltid foreligge samtykke fra foresatte i form av underskrift på selve henvisningsskjemaet. 

Før skolen henviser en elev til PPT, skal den være drøftet i systemmøtet på skolen sammen med en representant fra PPT, og ulike tiltak skal være prøvd ut.

Når det gjelder førskolebarn, kan også de ha behov for, og motta, spesialpedagogisk hjelp uten at de går i barnehage.

Om henvisningsprosessen

Barn/elever under 15 år henvises av de foresatte, eller helst i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen.

Du kan kontakte kommunen eller PP-tjenesten for å få hjelp med henvisningen.

Frist: Henvisninger behandles fortløpende

Saksbehandling: Sakkyndig vurdering fra pedagogisk psykologisk tjeneste er et ledd i saksforberedelsen før det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp, eller andre vedtak som forutsetter uttale fra PPT

Saksbehandlingstid: Henvisninger behandles fortløpende

Logopedtjenester

PPT gir logopedhjelp som en del av et opplæringstilbud. Logopedens primære oppgave er å gi veiledning til barnehagene og skolene i kommunene. Det er mulig å henvise barn direkte til logoped for behandling.

For å motta logopedhjelp må barnet eller eleven henvises til PPT eller logoped 

Henvisningsskjema til logoped

Hvem kan få logopedhjelp?
 • Om skolen ikke har kompetanse og det er særlig vanskelig å gi veiledning. 
 • Når veiledning er gitt men tiltak ikke har fungert.
 • De saker logopeden anser vil ha god effekt av 8 ukers intensiv behandling.
 • Barn mellom 3 og 16 år.
Hvordan foregår behandlingen?
 • Intensivt i 8 uker. Etter 8 uker avsluttes behandling. Barnet kan henvises på nytt.
 • På grunn av begrenset kapasitet kan det være noe ventetid på behandling
 • Behandling skjer kun etter kl. 1400
 • Barn som ikke før har fått behandling prioriteres

For å motta logopedhjelp må barnet eller eleven henvises til PPT eller logoped 

Lover og regler

Oversikt over lover og regler

Opplæringsloven

Regjeringen.no

Utdanningsdirektoratet

Vedtekter

Besøksadresse og åpningstider

PPT ligger i Rådhusgata 14, 4640 Søgne, inngang inne i kroken ved lekebutikken.
Vi holder åpent mandag til fredag kl 08.00 – 15.30

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 03.12.2015 10:33
Sist endret: 03.12.2015 10:46
PP-tjenesten

Besøksadresse:

Rådhusgata 14
4640 Søgne

Telefon: 38055555

Kontaktperson: PP-tjenesten kontor

Telefon: 97990348 Kontor telefon er åpen man, tir og tor. Utover disse tider ring 38055555