Gå til innhold

Skjema a-å

Følgende oversikt skal inneholde alle kommunale skjema. I tillegg legger vi også ut en rekke skjema fra andre offentlige instanser.

Skjema for utfylling skal enten være elektroniske eller i odf-format. Inntil videre godstas også skjema i dynamisk pdf-format.

Dersom annet ikke er nevnt, skal våre skjema være publisert i et av disse formatene. Skjema som publiseres i .odt-format, vil også bli paralellpublisert i .doc-format (word).

Her kan du laste ned nødvendig programvare:

For å lese pdf-dokument:
Last ned Adobeleser

 

For å lese odt-dokument:
Last ned OpenOffice

 

 

En rekke nyttige skjema og blanketter kan du også finne i Statlig blankettarkiv.

Elektroniske skjema:

Søgne kommune abonnerer på elektroniske skjema fra Kommune24/7. Her finner du en tematisk oversikt.

Alfabetisk oversikt over søknadsskjema:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

A
Anmodning om ferdigattest (dynamisk pdf)
Anmodning om forhåndskonferanse (.doc)
Anmodning om forhåndskonferanse (.odt)
Arrangement - melding om midlertidig bruksendring (elektronisk skjema)
Arrangement - søknad om leie/lån av lokaler og anlegg (elektronisk skjema)
Avklaring for tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett (.doc)
Avklaring for tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett (.odt)
Avløsning ved sykdom (dynamisk pdf)
Avtale om anleggstilskudd (.doc)
Avtale om anleggstilskudd (.odt)
Avtale om felles stikkledning - forslag (.doc)
Avtale om felles stikkledning - forslag (.odt)
Avtale om hjemmekompostering (eksternt skjema, pdf)
Avtale om leie av jord (pdf)
Avtale om mottak av avfall fra frivillige organisasjoner med veldedig formål (eksternt skjema, pdf)

B
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling (elektronisk skjema)
Barnehagesøknad(elektronisk skjema)
Begjæring om innsyn i saksdokument (elektronisk skjema)
Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering (dynamisk pdf)
Behovsprøvet norskopplæring - søknadsskjema (.doc)
Behovsprøvet norskopplæring - søknadsskjema (.odt)
Behovsskjema treningstid (.doc)
Behovsskjema treningstid (.odt)
Bestillingsskjema: Skolefritidsordning(SFO) Lunde Skole(.odt)
Bevilling til salg av alkohol i alkoholgruppe 1 (elektronisk skjema)
Boligtilskudd (dynamisk pdf)
Bostøtte (dynamisk pdf)
Brann- og feierskjema (Skjema fra Kristiansandregionen brann og redning IKS)
Bygging av landbruksvei (elektronisk skjema)
Båtplass (.doc)
Båtplass (.odt)

D
Deling etter Jordlovens § 12 (.doc)
Deling etter jordlovens § 12 (.odt)
Dispensasjonssøknad - forslag til søknad (.doc)
Dispensasjonssøknad - forslag til søknad (.odt)
Ditt Nav (Selvbetjening hos Nav)

E
Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense (dynamisk pdf)
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv (dynamisk pdf)
Eiendomsavgift - klage (elektronisk skjema)
Eiendomsskatt - nedsettelse, utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt av rimelighetshensyn (elektronisk skjema)
Enkeltvedtak - klage(elektronisk skjema)
Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene (skjema for nedlasting - dynamisk pdf)
Erklæring om ansvar for barnet i barnehagen/skolen/SFO (.doc)
Erklæring om ansvar for barnet i barnehagen/skolen/SFO (.odt)
Erklæring om rettigheter (.doc)
Erklæring om rettigheter (.odt)
Erklæring ved bolig bygging nærmere enn 4 m fra nabo (.doc)
Erklæring ved bolig bygging nærmere enn 4 m fra nabo (.odt)
Erstatning for tap av bifolk (Elektronisk/dynamisk pdf)
Erstatning naturskade (eksternt skjema)
Europeisk helsetrygdekort (elektronisk søknadsskjema)

F
Familiegjenforening/-innvandring (elektronisk skjema)
Fastlegebytte (elektronisk skjema/MinID)
Ferdigattest (dynamisk pdf)
Ferdigmeldingsskjema - tilknytning offentlig vann og avløp (dynamisk pdf)
Fiske: Samleside med skjema (ekstern side)
Flyttemelding (dynamisk pdf)
Forespørsel om innsyn (elektronisk skjema)
Fravær - krav om sletting av gyldig fravær (elektronisk skjema)
Fremleie av båtplass (.doc)
Fremleie av båtplass (.odt)
Frikort: Egenandeloversikt (elektronisk skjema/MinID)
Fritak fra eiendomsskatt (.doc)
Fritak fra eiendomsskatt (.odt)

G
Generell henvendelse til kommunen(elektronisk skjema)
Generelle miljøtiltak i Vest-Agder (.doc) (Eksterne skjema: Fylkesmannen i Vest-Agder)
Gjennomføringsplan (dynamisk pdf)
Gjenpart av nabovarsle (dynamisk pdf)
Godkjenning av plan for nydyrking (.doc)
Godkjenning av plan for nydyrking (.odt)
Gravemelding - egenkontrollskjema (.doc)
Gravemelding - egenkontrollskjema (.odt)
Gravemeldingsskjema (.doc)
Gravemeldingsskjema (.odt)
Grunnskole - innmelding 1. trinn

H
Helse- og omsorgstjenester fellesskjema (.doc)
Helse- og omsorgstjenester fellesskjema (.odt)
Henvisningsskjema til PPT (.doc)
Henvisningsskjema til PPT (.odt)
Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skrifte/uskifte (dynamisk pdf)

I
Ildsted - Melding og kontrollerklæring (Skjema fra Kristiansandregionen brann og redning IKS)
Innmeldingsblankett biblioteket (.doc)
Innmeldingsblankett biblioteket (.odt)
Introduksjonsprogram - påmelding (elektronisk skjema)

J
Jordbruk: Samleside med skjema

K
Karakterer - klage (elektronisk skjema)
Kjøletårn/luftskrubbere - melding (elektronisk skjema)
Klage på enkeltvedtak(elektronisk skjema)
Kommunal tjeneste - klage (elektronisk skjema)
Kommunale avgifter - klage (elektronisk skjema)
Kommunestyre - spørsmål til spørretime (elektronisk skjema)
Kontantstøtte, kommunal
Kontrollerklæring (dynamisk pdf)
Krav om innsyn (elektronisk skjema)
Krav om rettinger i matrikkelen (.doc)
Krav om rettinger i matrikkelen (.odt)
Krav om sammenslåing av matrikkelenheter
Kulturmidler, søknad om tilskudd
Kulturskole - oppsigelse av plass
Kulturskole - søknad om opptak
Kundeskjema gjennvinningsstasjon (eksternt skjema, pdf)
Kunnskapsprøven/etablererprøven - oppmelding (elektronisk skjema)

L
Landbruk: Samleside med skjema
Ledig stilling(elektronisk skjema)
Ledsagerbevis (elektronisk skjema)
Leksehjelp - Påmelding/endring/avmelding (elektronisk skjema)
Lokaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad om godkjenning (tatovering, hulltaking) (elektronisk skjema)

M
Matrikkelenheter - krav om sammenslåing
Mattilsynets skjematjenester (elektroniske skjema)
Melding om flytting innenlands (dymanisk pdf)
Miljøtiltak i skog (dynamisk pdf)
MinID - bestille PIN-koder (elektronisk skjema)
Motorferdsel i utmark - søknad (elektronisk skjema)

N
Nabovarsel (dynamisk pdf)
Natteravner i Søgne: Påmeldingsskjema (.doc)
Natteravner i Søgne: Påmeldingsskjema (.odt)

O
Offentlig høring - høringssvar (elektronisk skjema)
Omsetningsoppgave for alkohol (elektronisk skjema)
Oppholdtillatelse (elektronisk skjema)
Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (dynamisk pdf)
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - søknadsskjema (.doc)
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - søknadsskjema (.odt)
Overføring opplysninger barnehage - grunnskole (.doc)
Overføring opplysninger barnehage - grunnskole (.odt)

P
Parkeringsgebyr - klage på ilagt parkeringsgebyr/tilleggsavgift (elektronisk skjema)
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad (elektronisk skjema)
Permisjon fra undervisning - søknad (elektronisk skjema)
PIN-koder til MinID (elektronisk skjema)
Praktikantordning: Arbeidsavtale (Eksternt skjema: Statisk pdf)
Prøve/eksamen - søknad om særskilt tilrettelegging (elektronisk skjema)

R
Reiseregning (dynamisk pdf)
Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter Matrikkelloven (dynamisk pdf)
Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter Plan- og bygningsloven (dynamisk pdf)
Religionspregede aktiviteter i skolen - melding om fritak (elektronisk skjema)

S
Saksdokumenter - bestilling (elektronisk skjema)
Salgsbevilling alkohol (elektronisk skjema)
Samtykkeskjema - overføring av dokumenter ved flytting til ny skole utenfor kommunen
Samtykkeskjema - overføring av dokumenter ved flytting til ny skole utenfor kommunen
Samtykkeskjema – overføring av dokumenter ved overgang barnetrinn til ungdomstrinn
Samtykkeskjema – overføring av dokumenter ved overgang barnetrinn til ungdomstrinn
Samtykkeskjema - overføring av elevmappe mellom skoler ved flytting internt i kommunen
Samtykkeskjema – overføring av elevmappe mellom skoler ved flytting internt i kommunen
Selvbetjening helsenorge.no (egenandeler, fastlege, resepter, helsetrygdekort m.m.)
Serveringsbevilling (elektronisk skjema)
Sjekkliste for miljøhensyn ved jordbruksdrift (dynamisk pdf)
Skatt - søknad om nedsettelse eller ettergivelse av skatt og avgift av rimelighetshensyn (billighet) (elektronisk skjema)
Skjenkebevilling: Ambulerende/leilighetsvis (elektronisk skjema)
Skjenkebevilling: Endrede vilkår for enkeltanledning (elektronisk skjema)
Skjenkebevilling: Generell (elektronisk skjema)
Skjøte (dynamisk pdf)
Skogbruk: Samleside med skjema
Skole - Melding om skolebytte ved flytting (elektronisk skjema)
Skole - søknad om bytte av skole (elektronisk skjema)
Skolefritidsordning (elektronisk skjema)
Skoleskyss - søknad (elektronisk skjema)
Spesialundervisning for voksne (.doc)
Spesialundervisning for voksne (.odt)
Spesielle miljøtiltak i landbruket (dynamisk pdf)
Startlån - søknadsskjema (dynamisk pdf)
Statsborgerskap (elektronisk skjema)
Svikt i honningproduksjonen (Elektronisk/dynamisk pdf)
Søknad hogst friområder (doc).
Søknad hogst friområder (odt)
Søknad om ansvarsrett: Kontrollplan (dynamisk pdf)
Søknad om Arbeidstilsynets samtykke (dynamisk pdf)
Søknad om avkjørsel til kommunal veg (.doc)
Søknad om avkjørsel til kommunal veg (.odt)
Søknad om deling av grunneiendom (Søknad om tillatelse til tiltak) (dynamsk pdf)
Søknad om deling etter jordlovens § 12 (.doc)
Søknad om deling etter jordlovens § 12 (.odt)
Søknad om endring av tillatelse (dynamisk pdf)
Søknad om ferdigattest (dynamisk pdf)
Søknad om frikort (elektronisk skjema)
Søknad om helse- og omsorgstjenester (.doc)
Søknad om helse- og omsorgstjenester (.odt)
Søknad om igangsettingstillatelse (dynamisk pdf)
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv (dynamisk pdf)
Søknad om miljøtiltak i skog (dynamisk pdf)
Søknad om omdisponering av jordbruksareal etter Jordlovens §9 (pdf)
Søknad om skyss for barn under opplæringspliktig alder (odt)
Søknad om skyss for barn under opplæringspliktig alder (word)
Søknad om sommertilskudd til funksjonshemmede(.doc)
Søknad om sommertilskudd til funksjonshemmede(.odt)
Søknad om tillatelse til tiltak (dynamisk pdf)
Søknad om tillatelse til våtrom i eksisterende bygning (.pdf)
Søknad om utsetjing av utanlandske treslag (pdf - eksternt skjema)
Søknad om utsetting av utenlandske treslag (pdf - eksternt skjema)
Søknad om visum, oppholdstillatelse, familieinnvandring og statsborgerskap (elektronisk skjema)
Søknad på ledig stilling (elektronisk skjema)
Søknadsskjema - tilknytning offentlig vann og avløp (dynamisk pdf)
Søknadsskjema Leif Hüberts legat for støttetiltak for unge i Søgne og hjelp til humanitær og sosial innsats (.doc)
Søknadsskjema Leif Hüberts legat for støttetiltak for unge i Søgne og hjelp til humanitær og sosial innsats (.odt)
Søknadsskjema voksenopplæring (.doc)
Søknadsskjema voksenopplæring (.odt)
Søknadsskjema: Dispensasjon fra kravet om å trille avfallsbeholdere frem til vei (eksternt skjema, pdf)

T
Tillatelse til å legge stikkledning: Forslag (.doc)
Tillatelse til å legge stikkledning: Forslag (.odt)
Tilskudd til bygging av landbruksvei (dynamisk pdf)
Tilskudd til praktikant i landbruket (Eksternt skjema: Statisk pdf)
Timeliste - grunnskole (pdf)
Timeliste (dynamisk pdf)
Timeliste pleie/omsorg (dynamisk pdf)
Timeliste støttekontakt (dynamisk pdf)
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) - søknad (elektronisk skjema)
Treningstid - søknad om tildeling innendørs og utendørs (elektronisk skjema)

U
Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur (dynamisk pdf)
Utbetaling fra skogfondt til diverse formål (dynamisk pdf)
Utdanningskrav for pedagogisk leder/styrer - søknad om midlertidig dispensasjon

V
Vannmåler - ferdigmelding (.doc)
Vannmåler - ferdigmelding (.odt)
Vannmåleravlesning (Elektronisk skjema)
Vannmålerbestilling (pdf)
Verge - søknad (elektronisk skjema)
Vilt - jakt og fangst: Samleside med skjema (ekstern side)
Vinterskade på eng (Elektronisk/dynamisk pdf)
Visumsøknad (elektronisk søknad)

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Postboks 1051
4682 SØGNE

Servicetorget:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Tlf: 38 05 55 55

E-post: Søgne kommune