Gå til innhold

Søgne og Songdalen barnevernstjeneste (Songdalen kommune)

Logo 116 111_litenSøgne og Songdalen barnevernstjeneste(informasjon på Songdalens hjemmeside) er lokalisert i Songdalen kommune.

 

Hovedmål og ansvarsområde:

Barnevernstjenestens ansvarsområde og arbeidsoppgaver finner vi i Lov om barnevernstjenester. Hovedmålsetningen for enheten er ifølge loven å "sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling skal få nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår". Barnets beste står alltid i fokus.

Forebyggende hjelpetiltak:

"Kommunen skal følge nøye med i de forhold som barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer" jfr. Lov om Barnevernstjenester §3-1 første ledd. Det er svært viktig at barnevernstjenesten så raskt som mulig setter i verk tiltak ovenfor et barn når det på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det. Et hjelpetiltak kan også iverksettes dersom en familie som helhet av ulike grunner har behov for støtte. Hjelpetiltak som er rettet mot barn og barnefamilier er  frivillige og det legges stor vekt på samarbeid med foreldrene. Barnevernstjenesten har ansvaret for oppfølging og evaluering av iverksatte hjelpetiltak.

Dersom det foreligger rimelig grunn til å anta at et barn lever under forhold som skader dets utvikling, skal barnevernstjenesten undersøke dette. Barnevernstjenesten er pliktig til å undersøke mottatte bekymringsmeldinger.
Barnevernstjenesten kan gi råd og veiledning til personer som måtte trenge dette.

Trening av foreldreferdigheter (TFF)

Det er utarbeidet et spesielt materiale for hjelpe foreldre som har barn i alderen 4-12 år som er vanskelige å oppdra. Opplæringen innenfor TFF er basert på en strukturert og planmessig tilnærming av ulike problem. Foreldrene får gjennom dette opplegget økt sine ferdigheter i å takle dagliglivets utfordringer. En er spesielt opptatt av å bedre disse barnas fungering i barneårene slik at en kan forebygge alvorlige atferdsvansker i ungdomsårene.

Formidling av plass i fosterhjem og institusjon:

Når et barn lever under forhold som gjør at hjelpetiltak ikke kan sikre deres omsorgsbehov i hjemmet, kan barnevernstjenesten formidle plass i fosterhjem, mødrehjem eller institusjon.
Det er fylkesnemnda som har endelig beslutning i slike saker. Fylkesnemnda er et forvaltningsorgan knyttet til barnevernsloven og sosialtjenesteloven.
Til fosterforeldre skal det velges personer som har særlig evne til å gi barn et trygt og godt hjem.

Publisert
20.05.2010
Sist endret
29.10.2015
Publisert av
Søgne kommune